Sémantický slovník pojmů (SSP)

znalostní graf pro veřejný sektor


drawing

Výkon veřejné správy vychází z legislativních předpisů. Veškeré činnosti, včetně získávání, analýzy a zpracování dat (a jejich popis), vychází z platných legislativních předpisů. Pojmy použité v legislativě by tedy měly být jednoznačně definované. Ale je tomu skutečně tak?

Jenom slovo “budova” se vyskytuje v zákonech v několika různých významech, např. v Katastrálním zákoně zahrnuje i nevyhřívané objekty, zatímco v Zákoně o hospodaření energií nikoliv. Podle definice lze tedy rozlišit nejméně dva významy tohoto slova, které je potřeba rozlišit. Proč? Představte si nařízení, které zavádí speciální daň z budovy. Jak zjistíte, kterých budov se nařízení týká? Podobně je potřeba rozlišit datové sady poskytující data o budovách v různém kontextu.

Řešením tohoto problému je Sémantický slovník pojmů, který pracuje s pojmy v konkrétním kontextu. Takový pojem si představme jako slovo nebo sousloví s jednoznačnou definicí a jejím zdrojem. Zdrojem je například znění zákona, konkrétní paragraf v tomto zákoně, ale i obecná znalost, například význam pojmu tak, jak mu rozumí a používá ho určitá skupina expertů.

Prohlížení, vytváření a využití sémantického slovníku pojmů

Systém ShowIt umožňuje intuitivní vyhledávání pojmů Sémantického slovníku pojmů. Pojmy sdružuje podle klíčových slov, ale i podle slovníků a podle jejich vzájemných vztahů.

Výrobní linka slouží k vytváření a editaci slovníků a k jejich následné publikaci. Součástí výrobní linky jsou v současné době nástroje Mission Control pro vytváření slovníků a jejich kopií pro úpravy, TermIt pro tvorbu glosářů – tedy podrobně popsaných seznamů pojmů patřících do jednoho slovníku – a OntoGrapher pro samotné modelování. V současné době provozujeme tři instance výrobní linky. Vedle produkčního nasazení, které slouží k samotnému modelování ve veřejné správě, spravujeme ještě vývojovou instanci pro potřeby vývojářů a demo instanci, která slouží pro výuku uživatelů.

Na základě publikovaných slovníků je možné pomocí nástroje Dataspecer automatizovaně generovat datové specifikace. Datová specifikace obsahuje textovou část a konceptuální model a díky tomu, že vzniká na základě sémantických slovníků je dokonale lidsky i strojově čitelná.

Často kladené dotazy (FAQ)


Tato stránka byla vytvořena a udržována v rámci projektu OPZ č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0013983. image %